در یک نیروگاه توربین بخار تک منظوره، جریان بخار با فشار بالا به وسیله یک توربین متراکم کننده در شرایط خلا قرار گرفته و توربین، انرژی الکتریکی تولید می کند و بخار خارج شده از آن در دمایی کمی بالاتر از آب سرد متراکم می گردد. واحدهای دومنظوره قسمتی از بخار تولید شده را که فشار کمتری دارند، با یک توربین استخراج کننده به عنوان منبع گرما در واحد تقطیر استفاده می کنند.

نوع دیگر موجود، در آن از توربین فشار معکوس استفاده می شود. بخار تولیدی که از توربین خارج می شود، هنوز به میزان 2 تا 3 بار فشار مثبت دارد. بیشتر یا تمامی بخار خروجی برای آب شیرین کن استفاده می شود، که در این حالت مقدار کمتری انرژی تولید شده؛ زیرا جریان بخار از مسیری با اختلاف فشار کمتر عبور می کند.

نسبت انرژی به آب برای نیروگاه های نوع اول از 7 تا 12 مگاوات بر میلیون گالن در روز است، در حالی که در ایستگاه های با توربین فشار معکوس از 3 تا 5 مگاوات بر میلیون گالن در روز متغیر است.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo