پمپ آب فشار قوی _ تایوانی
پمپ آب فشار قوی _ تایوانی
1,200,000 ریال سـبـد خـریـد
نمایشگر فشار (گیج فشار)
نمایشگر فشار (گیج فشار)
250,000 ریال سـبـد خـریـد
مخزن ذخیره آّب
مخزن ذخیره آّب
900,000 ریال سـبـد خـریـد
شیر کنترل جریان پساب
شیر کنترل جریان پساب
120,000 ریال سـبـد خـریـد
کلید کنترل فشار بالا
کلید کنترل فشار بالا
100,000 ریال سـبـد خـریـد
کلید کنترل فشار پایین
کلید کنترل فشار پایین
100,000 ریال سـبـد خـریـد
شیر تنظیم TDS (شیر Mix )
شیر تنظیم TDS (شیر Mix )
150,000 ریال سـبـد خـریـد
شیر برقی
شیر برقی
200,000 ریال سـبـد خـریـد
شیر مخزن (پلاستیکی)
شیر مخزن (پلاستیکی)
60,000 ریال سـبـد خـریـد
پوسته ممبرین
پوسته ممبرین
150,000 ریال سـبـد خـریـد
اتصالات فیتینگی
اتصالات فیتینگی
30,000 ریال سـبـد خـریـد
اتصالات پیچی
اتصالات پیچی
40,000 ریال سـبـد خـریـد
TDS متر (معمولی)
TDS متر (معمولی)
1,200,000 ریال سـبـد خـریـد
براکت دستگاه تصفیه آب
براکت دستگاه تصفیه آب
250,000 ریال سـبـد خـریـد
پوسته فیلتر شفاف
پوسته فیلتر شفاف
250,000 ریال سـبـد خـریـد
پوسته فیلتر سفید
پوسته فیلتر سفید
280,000 ریال سـبـد خـریـد
انواع کلمپ
انواع کلمپ
100,000 ریال سـبـد خـریـد