مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
۰۲۱-۴۴۸۶۱۱۸۲-۳
شنبه 10 مرداد 1394
استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب طبق سازمان استاندارد ملی ایران

استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب(Standard Drinking water -Physical and chemical specifications)  

 

- مقدار کلر آزاد باقیمانده :

استانداردهای تعیین شده برای آب آشامیدنی کاربرد دارد و برای آب های آشامیدنی بسته بندی شده و آبی که توسط آب شیرین کن ها تهیه می شود کاربرد ندارد

آب آشامیدنی آبی است که ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیو اکتیو آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا درازمدت برای سلامت انسان ایجاد نکند.

حد مجاز و مطلوب پارامترهای مختلف فیزیکی شیمیایی و رادیو اکتیو با توجه به سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع معتبر تعیین شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

حداقل مقدار مجاز کلر آزاد باقیمانده پس از مدت زمان نیم ساعت تماس ، متناسب با pH ، برحسب میلی گرم برلیتر

 

حداقل مقدار مجاز کلر آزاد

مقدار  pH

ردیف

0.5

کمتر از 8

1

0.6

8 تا 9

2

 

مقدار توصیه شده کلر آزاد باقی مانده پس از مدت زمان نیم ساعت تماس در شرایط عادی حداقل 0.8-0.5 در هر نقطه از شبکه و حداقل 0.2 در محل مصرف آب ، برحسب میلی گرم برلیتر است.

 

- فلوراید : 

مقدار مناسب فلوراید در آب آشامیدنی هر منطقه براساس میزان آب دریافتی، اقلیم و میانگین دمای سالانه آن و میزان دریافت فلوراید از سایر منابع (غذا، هوا، محافظت کننده های دندان) باید تعیین شود.

 

حداکثر مقدار فلوراید

حداقل مقدار فلوراید

ردیف

1.5

0.5

1

 

- مواد شیمیایی آلی و معدنی :

مواد شیمیایی آلی به مجموعه مواد غیر معدنی اطلاق می شود که در ساختار مولکولی خود دارای عنصر کربن می باشند و شامل هیدرو کربن های آروماتیک و سایر مواد هستند.

مواد شیمیایی معدنی : ترکیباتی هستند که معمولا عنصر کربن در ساختار آنها وجود ندارد این ترکیبات معمولا از طریق منابع طبیعی و یا از طریق فعالیت های انسانی در آب وارد می شوند و به دو دسته مواد شیمیایی معدنی سمی و غیر سمی تقسیم می شوند.

مواد شیمیایی معدنی سمی: آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است که پتانسیل سمی کردن آب و ایجاد عارضه سوء در کوتاه مدت یا دراز مدت در سلامت انسان دارند.

مواد شیمیایی معدنی غیر سمی: موادشیمیایی معدنی است که معمولا بصورت طبیعی یافت می شود و وجود برخی از آنها در حد مطلوب برای بدن انسان ضروری است.

 

حداکثرمجاز

نوع ترکیب

ردیف

0.01

آرسنیک  (AS)

1

0.01

سرب ( Pb)

2

0.003

کادمیوم (cd)

3

1500

کل مواد جامد محلول (TDS)

4

500

سختی (Caco3)

5

50

نیترات (NO3)

6

3

نیتریت (NO2)

7

 

-گندزداها:

گندزداها عبارتند از عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که برای تصفیه آب آشامیدنی و به منظور زدودن یا غیر فعال کردن تمامی عوامل میکروبی بیماری زا به کار می روند.

 

حداکثر مجاز

معادل لاتین

گندزدا

ردیف

3

Monochloramine

مونوکلرو آمین

1

5

chlorine

کلر

2

 

مطالب دیگر مقالات آموزشی تصفیه
منشا آلودگی آباثر فاضلاب ها بر محیط زیستروش های تصفیه فاضلابآلودگی حرارتی آباختصاصات آلودگی آبضرورت تصفیه فاضلابضرورت های تصفیه آبتصفیه فاضلاب چیست؟دستگاه های تصفیه آب صنعتی کدام ها هستند؟ (قسمت دوم)دستگاه های تصفیه آب صنعتی کدام ها هستند؟ (قسمت اول)
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo