مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 04 شهريور 1396
بازیافت جریان محصول سیستم RO

بازیافت جریان محصول سیستم RO به عنوان نسبت جریان محصول به جریان خوراک تعریف شده و معمولا به صورت درصد بیان می شود. این یک تعبیر یا بیان از بازده سیستم است. همچنین برای تعیین میزان غلظت مواد حل شده در محلول به کار می رود.

بازیافت بالاتر سیستم نیاز به میزان آب خوراک کمتر و ایجاد محصول بیشتر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بازیافت بالاتر سیستم RO سبب مصرف انرژی الکتریکی کمتر جهت پمپاژ خوراک، مصرف مواد شیمیایی پیش تصفیه کمتر، هزینه های دفع پساب کمتر و اندازه تجهیزات سیستم پیش تصفیه کوچکتر خواهد شد.

بازیافت سیستم همچنین بر کیفیت آب محصول اثر می گذارد. به سبب حضور میزان یون های بیشتر در جریان غلیظ المنت های انتهایی سیستم با بازیافت بالا، مقدار نمک بیشتری به جریان محصول نفوذ خواهد کرد.

در بازیافت بالاتر نمک های غلیظ تر شده ای در انتهای سیستم وجود خواهد کرد و کیفیت محصول را پایین خواهد آورد. برای برخی کاربردها که آب با کیفیت خاصی مورد نظر است، کیفیت محصول به عنوان یک پارامتر اساسی در تعیین میزان سیستم مطرح می باشد.

بازیافت سیستم های RO بزرگ معمولا بر اساس میزان احتمال تشکیل رسوب انتخاب می شود. با بازیافت بالاتر غلظت نمک بالاتری در المنت های انتهایی مدول ها بوجود می آید. لذا احتمال تشکیل رسوب زیاد خواهد شد. اگر هیچ روشی برای تغییر میزان حلالیت نمک ها مورد استفاده قرار نگیرد، ( نظیر نرم کردن آب، تزریق اسید و یا تزریق مواد بازدارنده ترسیب ) فقط یک محدوده مشخص و ثابت برای بازیافت وجود خواهد داشت و اگر نمک ها بیش از آن تغلیظ شوند خطر تشکیل رسوب بسیار زیاد خواهد بود.

مقدار بازیافت سیستم های RO کوچک خانگی که در آشپزخانه نصب می شود حدود 30% می باشد. در این واحدهای کوچک از دست دادن آب ارزانتر از اعمال روش هایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب است. در بازیافت بسیار پایین سیستم RO بدون نیاز به کنترل حلالیت نمک به طور ایمن کار خواهد کرد.

سیستم های RO با خوراک آب دریا بازیافت 30% دارند. این به دلیل فشار اسمزی بسیار بالای آب دریا است. سیستم های RO کوچک تصفیه آب های شور دریاچه ای درصد بازیافت 30% تا 50% دارند. زیرا هزینه های بهره برداری چندان درنظر گرفته نمی شود. سیستم های RO که برای تصفیه آب های شور معمولی به کار می روند بین 50 تا 80 درصد بازیافت دارند. در مواردی که عدم تشکیل رسوب با پیش تصفیه مناسب نسبتا ساده است، بازیافت نرمال 75 درصد برای سیستم های تصفیه بزرگ یک مقدار استاندارد می باشد. این مقدار به دو دلیل انتخاب شده است:

- بازیافت جریان محصول 75% امکان استفاده بهینه از طول پوسته نگهدارنده المنت ها یا یک مدول را فراهم می آورد. استفاده " حداقل غلظت نرخ جریان بر اساس نسبت 6 به 1 برای جریان غلیظ نسبت به محصول در المنت ششم یک مدول " شرایطی را ایجاد می کند که هر مرحله از سیستم RO با بازیافت بهینه 50% کار نماید و با یک آرایش 2 به 1 در انتهای المنت های مرحله دوم نرخ بازیافت کل 75% به دست آید. در این روش یک درصد نسبتا بالا از جریان خوراک به جریان محصول تبدیل شده است بدون اینکه از جریان برگشتی استفاده کند.

- کیفیت جریان محصول RO تا بازیافت 75% زیاد تحت تاثیر میزان بازیافت قرار نمی گیرد. در بازیافت بیش از 75% کیفیت آب محصول به سبب حضور نمک بیشتر در المنت های انتهایی به طرز فزاینده ای کاهش می یابد.

در نواحی کم آب سیستم های RO برای بازیافت بیش از 75% طراحی می شود در این وضعیت به دلایل اقتصادی یا سیاسی مناطق کیفیت محصول فدای کاهش مصرف آب می گردد. امروزه روش هایی برای بدست آوردن درصد بازیافت بالاتر از 75 درصد بدون قربانی نمودن کیفیت محصول کشف شده است.

3.7/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo