مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 23 بهمن 1396
بالا بودن بیش از حد بازیافت سیستم RO

با عبور آب خوراک از سطح غشا المنت های یک مدول آب خالص محصول در غشا نفوذ نموده و غلظت نمک ها در جریان غلیظ باقی مانده، تا انتهای مدول افزایش می یابد. در یک سیستم با بازیافت 75% غلظت نمک ها در جریان غلیظ خروجی سیستم چهار برابر غلظت نمک ها در جریان خوراک ورودی خواهد بود.

یک اشتباه عملی کوچک در بازیافت مطلوب سیستم در حین بهره برداری نتایج بسیار تلخی به دنبال خواهد داشت. برای مثال فرض کنید، یک شیر درست کار نمی کند یا اندازه گیر جریان کالیبره نیست و به جای 10gpm جریان دفعی طراحی سیستم با 5gpm جریان دفعی کار کند. اگر با جریان دفعی طراحی 10gpm سیستم بازیافتی معادل 75% داشته باشد. اکنون که به طور ناخواسته و بواسطه اشکال در سیستم مقدار واقعی جریان دفعی 5gpm شده است، بازیافت سیستم به 85.7% افزایش می یابد و این بدان معناست که نمک ها در جریان غلیظ RO نسبت به جریان خوراک به جای 4 مرتبه 7 مرتبه تغلیظ شده اند. در سیستم های با بازیافت بالا فاکتور تغلیظ از فرمول زیر محاسبه می شود:

(بازیافت – 1) / 1 = فاکتور تغلیظ

در صورت بالا بودن غلظت نمک ها در آب خوراک، پتانسیل تشکیل رسوب در این سیستم ها به شدت افزایش می یابد. همچنین کاهش نرخ جریان غلیظ باعث تقلیل تلاطم جریان در سطح غشا می شود که خود از عوامل ایجاد پدیده پلاریزاسیون غلظتی روی سطح غشا می باشد و پتانسیل تشکیل رسوب نیز به شدت افزایش می یابد. پلاریزاسیون عبارت از افزایش غلظت نمک ها در سطح غشا RO نسبت به غلظت آنها در توده جریان عبوری از سطح غشا می باشد.

با عبور جریان محصول از غشا نمک های دفعی در سمت خوراک روی سطح غشا تغلیظ می شوند. مقدار افزایش غلظت روی سطح غشا نسبت به توده جریان بستگی به سرعت نفوذ معکوس نمک ها به توده جریان دارد. میزان نفوذ نیز به نوبه خود تابعی از تلاطم توده جریان می باشد.

افزایش غلظت نمک ها در سطح غشا باعث افزایش میزان عبور نمک ها از غشا می شود. در حالت های شدید پلاریزاسیون غلظتی یک یا چند نمک روی سطح غشا فوق اشباع شده و تشکیل رسوب خواهد داد.

علل اصل کارکرد RO با بازیافت بیش از حد شامل اشتباه اپراتور، عدم کالیبره نشان دهنده های جریان و عدم توجه به تغییر ترکیبات شیمیایی آب می باشد. برای جلوگیری از بروز پدیده پلاریزاسیون شدید، باید به طور روزانه میزان بازیافت سیستم چک شود و در فواصل زمانی هفتگی فلومیترها کالیبره شوند. بالانس یونی بین اجزا سیستم برقرار شود و آنالیز آب خوراک همواره مورد توجه قرار گیرد.

3.3/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo