مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 03 اسفند 1398
تصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری ( قسمت سوم )

سبک سازی ترسیبی

سختی آب به دلیل وجود یون های کلسیم و منیزیم است. حداکثر میزان سختی آب برای شبکه عمومی آبرسانی، 500-300 میلیگرم بر لیتر است. با این حال بسیاری از مصرف کنندگان به سختی بیش از 150 میلیگرم بر لیتر اعتراض می کنند. آب با سختی بین 120-60 میلیگرم در لیتر سختی متوسط دارد. سختی مصرف صابون و شوینده ها را مختل می کند و ممکن است در لوله ها و آب گرمکن ها رسوب داخلی ایجاد کند. این مشکل با استفاده از شوینده های مصنوعی و آسترکشی لوله ها در آب گرمکن های کوچک تا حدی حل شده است. در صنایع، برای پیشگیری از ایجاد رسوب داخلی در دیگ بخار، آب را پیش تصفیه می کنند.

در سبک سازی ترسیبی از آهک (CaCO) و سودا اش (NaCO3) برای حذف کلسیم و منیزیم استفاده می شود. علاوه بر این، تصفیه با آهک مزایایی مانند نابودی باکتری ها، حذف آهن و کمک در زلال سازی آب های سطحی کدر را دارد. کربن دی اکسید برای کربن زنی مجدد پس از تصفیه با آهک به کار برده می شود تا با تبدیل یون هیدروکسید و یون کربنات اضافی به یون بی کربنات، pH آب را پایین بیاورد. آهک به اشکال زنده و هیدراته در بازار موجود است. آهک زنده به شکل دانه ای حداقل 90 درصد CaO دارد که منیزیم اکسید، ناخالصی اولیه آن است. آهک هیدراته پودری تقریبا 68 درصد CaO دارد. دوغاب آهک در معادله های شیمیایی به صورت Ca(OH)2 نوشته می شود. سودا اش، پودر سفید مایل به خاکستری است که حداقل 98 درصد سدیم کربنات دارد.

کربن دی اکسید، گازی روشن، بی رنگ و بی بو است که برای کربن زنی مجدد در تثبیت آب سبک شده با آهک به کار می رود. این گاز با سوزاندن زغال سنگ، کک، نفت یا گاز به دست می آید. نسبت سوخت به هوا، با دقت در ژنراتور CO2، برای احتراق کامل تنظیم می شود. گاز تحت فشار ناشی از احتراق از طریق افشانه های مستغرق در حوضچه های تصفیه با فشار رانده می شود. آهک اضافه شده به آب در ابتدا با دی اکسید کربن آزاد واکنش داده و رسوب کلسیم کربنات ایجاد می کند. سپس با کلسیم بی کربنات موجود واکنش می دهد. یک اکی والان آهک با یک اکی والان کلسیم کربنات یا کلسیم بی کربنات ترکیب می شود. از آنجا که منیزیم به شکل Mg(OH)2 رسوب می کند، دو اکی والان آهک برای حذف یک اکی والان منیزیم بی کربنات لازم است. برای ترسیب سختی غیر کربناته ( سولفات ها یا کلریدهای کلسیم و منیزیم ) به سود اش نیاز است. یون کلسیم را می توان به طوری موثری با اضافه کردن آهک در واکنش هایی که pH آب را تا حدود 10.3 بالا می برند، کاهش داد، اما برای رسوب دادن منیزیم به pH بیشتر و وجود آهک مازاد در مقدار حدود 35 میلیگرم بر لیتر بالاتر از میزان استیوکیومتری نیاز است.

مزیت عمده سبک سازی ترسیبی آن است که آهک اضافی به همراه حذف سختی از محلول حذف می شوند. بنابراین، جامدات آب کاهش می یابد. با افزودن سودا اش، یون های سدیم در آب تصفیه شده با آنیون سولفات یا کلراید باقی می مانند. کربن زنی دوباره برای تثبیت آب تصفیه شده با آهک است که امکان تشکیل رسوب داخلی را کاهش می دهد. کربن دی اکسید، آهک اضافی را خنثی و آن را به شکل کلسیم کربنات ترسیب می کند. این عمل کربنات را به بی کربنات تبدیل می کند.

سبک سازی با آهک اضافی: برای حذف سختی منیزیم و کلسیم حدود 40 میلیگرم برلیتر آهک اضافی به کار می رود. مقدار آهک و سودا اش با استفاده از واکنش های شیمیایی، برای رسوب دادن منیزیم برآورد و پس از افزودن آن برای حذف رسوبات CaCO3 و Mg(OH)2، آب منعقد و ته نشین می شود. سپس کربن زنی مجدد در دو مرحله انجام می پذیرد. در مرحله نخست، برای پایین آوردن pH به حدود 10.3 و تبدیل محلول مازاد به CaCO3 جامد و حذف یا لخته سازی و ته نشینی، کربن دی اکسید افزوده می شود. همچنین درصورت لزوم، در این مرحله برای رسوب دادن سختی کلسیم غیر کربناته از سودا اش استفاده می شود. در مرحله دوم، برای تبدیل بیشتر یون کربنات باقی مانده به یون بی کربنات، pH باز هم به گستره 9.5-8.5 کاهش می یابد تا آب هنگام صاف سازی و در سیستم لوله کشی از تشکیل رسوب داخلی مصون بماند.

حذف انتخابی کلسیم کربنات: برای سبک سازی آب با سختی منیزیم کم، کمتر از 40 میلیگرم درلیتر کلسیم کربنات استفاده می شود. سختی منیزیم بیشتر از 40 میلیگرم در لیتر به دلیل احتمال تشکیل رسوب داخلی منیزیم سیلیکات سخت در سرویس های با دمای بالا توصیه نمی شود. زلال سازی آهک همراه با کربن زنی تک مرحله ای پس از صاف سازی است. آهک به اندازه ای افزوده می شود تا سختی کلسیم را در حد مطلوب بدون افزایش در آهک مازاد برای حذف منیزیم رسوب دهد. استفاده از سودا اش به مقدار سختی غیر کربناته بستگی دارد. اگر رسوب کلسیم کربنات به نحو مطلوب ته نشین نشود، مقدار کمی پلیمر یا آلوم را می توان برای کمک به لخته سازی افزود. کربن زنی معمولا برای کاهش تشکیل رسوب داخلی روی پوشش صافی و ایجاد آب سبک شده پایدار است.

سبک سازی با تصفیه شکافت: تصفیه شکافت آب خام برای سبک سازی در دو مرحله و دو قسمت انجام می شود. در قسمت بزرگ تر، تصفیه با آهک مازاد در اولین مرحله با استفاده از لخته ساز- زلال ساز یا اختلاط درون خطی و حوضچه ته نشینی صورت می گیرد. سودا اش در مرحله دوم اضافه می گردد. سپس جریان شکافته شده با آب تصفیه شده مخلوط می شود. حال آهک اضافی به کار رفته در مرحله اول برای رسوب دادن منیزیم، با سختی کلسیم که تصفیه با آهک را دور زده است، واکنش می دهد.

کلرزنی

از کلر در تصفیه آب و فاضلاب برای گندزدایی و از بین بردن پاتوژن ها، کنترل خرده ارگانیسم های مزاحم و اکسیداسیون استفاده می شود. کلر به عنوان یک اکسیدان در حذف آهن و منگنز، تخریب ترکیبات مولد طعم و بو و حذف هیدروژن سولفید کاربرد دارد. کلر گازی سمی با رنگ زرد مایل به سبز و سنگین تز از هوا است. یک حجم کلر مایع تحت فشار با حدود 450 حجم گاز برابر است. کلر یک اکسیدان قوی است که با بسیاری از عناصر و ترکیبات واکنش می دهد. کلر نمناک به شدت خورنده است، در نتیجه جنس کانال ها و اجزای تغذیه کننده در تماس با کلر غیرفلزی یا از آلیاژ خالص می باشند. کلر ملتهب کننده سیستم تنفسی است و در صورت مواجهه با غلظت های زیاد صدمات چشمگیری به بار می آورد.

هیپوکلریت ها املاح هیپوکلرواسید (HOCl) می باشند که در استخرهای شنا، امور آب شبکه های کوچک و موارد اضطراری به کار می روند. کلسیم هیپوکلریت بسیار باارزش است و در اشکال دانه ای، پودری یا قرصی در بازار موجود است، فورا در آب حل می شود و 70 درصد کلر دارد. سدیم هیپوکلریت به شکل مایع عرضه می شود و غلظت آن بین 15-5 درصد کلر است. در بسیاری از تصفیه خانه های آمریکا از کلر مایع استفاده می شود، زیرا از هیپوکلریت ارزان تر است. کلر با آب ترکیب شده و تشکیل هیپوکلریرو اسید می دهد که می تواند هیپوکلریت را یونیزه کند.در pH کمتر از 7، توده ای از HOCl به شکل غیر یونیزه باقی می ماند، درحالیکه در pH بیشتر از 8، بخش عمده آن به شکل OCl- است. هیپوکلرواسید و یون هیپوکلریت می باشد که به آن کلر آزاد در دسترس گویند. کلر فورا با آمونیاک موجود در آب واکنش می دهد.

نوع محصولات واکنش به pH، دما، زمان و نسبت کلر اولیه به آمونیاک بستگی دارد. مونوکلر آمین و دی کلر آمین در گستره pH بین 8.5-4.5 تشکیل می شوند. در pH بالاتر از 8.5، به طور کلی فقط مونوکلر آمین تولید می شود، اما در pH کمتر از 4.4، تری کلرآمین تولید می شود. به کلر موجود در ترکیبات شیمیایی به همراه آمونیاک یا ترکیبات ازت آلی، کلر ترکیبی در دسترس می گویند.

/5 (0 رای)
آزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آببیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت سوم )بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت دوم )بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت اول )استفاده مجدد از آب خاکستری
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo