مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 06 آبان 1396
ثبت و گزارش هفتگی | ماهیانه پارامترهای کلیدی سیستم های آب شیرین کن RO

به منظور تهیه اطلاعات بیشتر از کارکرد سیستم RO کنترل و ثبت پارامترهای زیر در فواصل زمانی مشخص توصیه می شود:

1- غلظت جریان دفعی

از TDS یا هدایت الکتریکی جریان دفعی RO و TDS یا هدایت الکترکی جریان خوراک RO برای محاسبه غلظت متوسط غشا و نهایتا جهت محاسبه مقدار متوسط دفع نمک توسط غشا استفاده می شود. همچنین می توان آن را جهت موازنه جرم و چک دقیق مقادیر قرایت شده برای جریان و غلظت مسیرهای مختلف بکار برد. براساس موازنه جرم در سیستم پایدار و پیوسته هرچه وارد می شود باید خارج شود:

TDS جریان دفعی × جریان دفعی TSD  محصول × جریان محصول

= TDS  خوراک × جریان خوراک

جاییکه:     جریان خوراک = جریان محصول جریان دفعی

 

2- غلظت جریان محصول هر یک از مدول ها

زمانیکه قد بررسی روند کارکرد قسمت های مختلف سیستم را به صورت جداگانه باشد، TDS یا هدایت الکتریکی هر مدول جداگانه بسیار مفید خواهد بود.

3- کالیبراسیون

کالیبراسیون منظم تجهیزات ابزار دقیقی سیستم RO یک پارامتر اساسی در ارزیابی صحیح اطلاعات بدست آمده از آنها می باشد. یک برنامه منظم و روتین کالیبراسیون سبب صرفه جویی در وقت و دقت بیشتر در ارزیابی وضعیت کارکرد سیستم خواهد شد.

4- اندازه گیر pH

معمولا بیشترین اشکال در اندازه گیری pH بوجود می آید و این امر عموما به خاطر از دست رفتن محلول پتاسیم کلراید و الکترود مرجع این اندازه گیرها می باشد. چک هفتگی pH آب با اندازه گیرهای آزمایشگاهی علاوه بر دستگاه های موجود در سایت صنعتی توصیه می شود. همچنین باید اندازه گیرهای pH را به طور ماهیانه بررسی و چک کامل نموده و الکترود آن را در محلول های با pH استاندارد قرار داده و صحت مقادیر قرایت شده را چک نمود.

5- اندازه گیر جریان

صحت مقادیر قرایت شده از اندازه گیرهای جریان را به راحتی می توان از افزایش و کاهش سطح یا حجم مخازن در پایین دست آنها بررسی نمود. همچنین استفاده از دو اندازه گیر جریان به صورت سری در یک مسیر به صحت مقادیر قرایت شده کمک می کند.

6- اندازه گیر هدایت الکتریکی

باید اندازه گیری های هدایت الکتریکی را به صورت ماهیانه تمیزکاری نمود. معمولا در مورد اندازه گیری هدایت الکتریکی جریان ها درسیستم RO یک عدد خاص موردنظر نیست، بلکه براساس محدوده ای از مقادیر قرایت شده در فصول مختلف زمانی قضاوت صورت می گیرد.

4.3/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo