مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 04 دي 1396
حل مشکلات سیستم های RO (قسمت دوم)

طبق تعریف مقدار TDS شامل غلظت مواد ارگانیک غیر قابل فیلتراسیون شدن هم می باشد. اما معمولا TDS در عمل از روی هدایت الکتریکی جریان آب اندازه گیری می شود. دستگاه ابزار دقیق هدایت الکتریکی را اندازه گیری نموده و با ضرب آن در یک فاکتور تبدیل که از روی هدایت الکتریکی را اندازه گیری نموده و با ضرب آن در یک فاکتور تبدیل که از روی هدایت الکتریکی یک نمک خاص تعریف شده است، مقدار TDS جریان را گزارش می نماید. از آنجاییکه اغلب ترکیبات ارگانیک نقشی در هدایت الکتریکی ندارند، اثر آنها بر TDS جریان های مختلف  یک سیستم ناچیز فرض می شود.

درصد دفع نمک محاسبه شده از فرمول بالا بر مبنای TDS جریان خراک اولیه محاسبه می گردد و از تغلیظ جریان خوراک در طول سیستم و افزایش TDS صرفنظر می شود. در نتیجه یک مقدار دفع نمک کمتری نسبت به مقدار واقعی برای سیستم گزارش خواهد شد. با استفاده از مقدار متوسط حسابی TDS خوراک ورودی و TDS جریان غلیظ خروجی به جای TDS جریان خوراک در فرمول بالا مقدار درصد دفع نمک واقعی تری گزارش خواهد شد.

100×( TDS متوسط) / (TDS محصول – TDS متوسط) = درصد دفع نمک

جاییکه:

2 / TDS جریان غلیظ TDS خوراک = TDS  متوسط

معمولا درصد دفع نمک برای یک سیستم RO با غشا نو بین 90% تا 99% می باشد. این مقدار با نوع، جنس و آرایش غشا، شرایط بهره برداری و ترکیبات آن تغییر می نماید. افزایش فشار خوراک یک سیستم RO درصد دفع نمک غشا را بالا می برد. زیرا میزان جریان محصول بیشتری تولید می شود و این محصول با همان میزان جرمی نمک قبلی و در مجموع رقیق تر از عرض غشا عبوری می نماید. اساسا عبور آب محصول از میان غشا (نفوذ آب در غشا) تابعی از فشار خوراک است. در حالیکه در شرایط نرمال کاری عبور نمک از غشا مستقل از فشار خوراک است. بنابراین حجم بیشتر محصول تولیدی در فشار بالاتر جریان خوراک سبب رقیق جریان محصول از نمک ها و افزایش دفع نمک توسط غشا می شود.

یون های دوظرفیتی بهتر از یون های یک ظرفیتی توسط غشا RO دفع می شوند. بنابراین واحدهای اسمز معکوس که با خوراک حاوی درصد بالاتری از نمک های دوظرفیتی کار می کنند (نسبت به واحدهایی که با خوراک حاوی درصد بالاتری از نمک های یک ظرفیتی کار می کنند) درصد دفع نمک بالاتری دارا می باشند. همچنین سیستم هایی که برای تنظیم pH از اسید سولفوریک به جای اسید کلریدریک استفاده می کنند، عموما درصد دفع نمک بالاتری دارند. زیرا یون سولفات دوظرفیتی بوده و بهتر ازیون یک ظرفیتی کلراید توسط غشا دفع می شود.

باید یک اپراتور یا تکنسین ماهر زمان مشاهده کاهش درصد دفع نمک مراحل ذیل را دنبال کند:

الف- کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیقی را چک نماید.

ب-  محل کاهش دفع نمک را مشخص و ایزوله نماید.

ج-  علت بوجود آمدن مشکل را مشخص نماید.

د-  مشکل را به طور کامل برطرف نماید.

3.0/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo