مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 14 مرداد 1398
ویژگی های آب خاکستری _ قسمت اول

ویژگی های آب خاکستری در درجه اول به نوع منبع تامین آب و در مرحله بعد به نوع شبکه توزیع آب و جمع آوری آب خاکستری و نوع فعالیت های انجام شده در منازل بستگی دارد.

ترکیبات موجود در آب خاکستری به عوامل زیر بستگی دارد.

- کیفیت و نوع منبع تامین آب ( آب زیرزمینی یا آب لوله کشی )

- نوع شبکه توزیع آب آشامیدنی

- نوع شبکه جمع آوری آب خاکستری ( به علت شستشواز لوله، فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی در دیواره لوله )

- فعالیت های خانگی ( سبک زندگی، عادت مردم، استفاده از محصولات شیمیایی )

- نوع منبع تولید آب خاکستری ( سینک ظرفشویی، حمام، روشویی و لباسشویی )

- نوع منبع تولید: صنعتی یا خانگی مانند لباسشویی

- موقعیت جغرافیایی

- خصوصیات دموگرافیک و سطح شغلی

- مقدار آب مصرفی جهت تخلیه مواد

 

علاوه بر این غلظت ترکیبات در هر زمان و مکان به علت تفاوت در مصرف آب و تخلیه ترکیبات توسط آنها متفاوت برآورد شده است. همچنین ممکن است طی انتقال و نگهداری آب خاکستری ته نشینی شیمیایی و بیولوژیکی نیز اتفاق بیفتد و سبب تغییر در کیفیت آن شود. به طور کلی ویژگی های آب خاکستری را به سه دسته ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی تقسیم بندی می کنیم که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

ویژگی های فیزیکی آب خاکستری

مهم ترین پارامترهای فیزیکی آب خاکستری شامل دما، رنگ، کدورت و جامدات معلق می باشد. ذرات غذا و روغن های خام حیوانی ناشی از سینک ظرفشویی، ذرات جامد، مو و فیبرهای ناشی از فاضلاب حمام مثال هایی از جامدات موجود در آب خاکستری می باشند. اندازه گیری کدورت و جامدات معلق اطلاعاتی در مورد محتویات ذرات و کلوئیدها که بعدا ممکن است مشکلاتی مانند گرفتگی لوله های انتقال و گرفتگی فیلترهای شنی مورد استفاده در تصفیه را سبب گردد. اگرچه مقدار جامدات معلق موجود در آب خاکستری کمتر از فاضلاب ترکیبی می باشد اما نباید خطر ناشی از جامدات معلق را نادیده گرفت، زیرا ترکیب کلوئید و سورفاکتانت ها ( موجود در دترجنت ) باعث جذب سورفاکتانت در سطح کلوئید شده که در نهایت مشکل پایداری فاز جامد و جلوگیری از تراکم مواد کلوئیدی باعث کاهش کارایی ته نشینی مواد جامد می شود.

- درجه حرارت

درجه حرارت آب خاکستری حدود 38-18 درجه سانتیگراد می باشد، که درجه حرارت بالا به علت استفاده از آب گرم در مصارف بهداشتی می باشد. این درجه حرارت بالا در برخی از موارد عامل رشد میکروبی نامطلوب بوده، همچنین درجه حرارت بالا ممکن است سبب ته نشینی کربنات کلسیم گردد، از این رو انحلال کربنات کلسیم و بعضی از انواع دیگر نمک های معدنی در درجه حرارت بالا کاهش می یابد.

- کدورت

میزان کدورت اندازه گیری شده در آب لباسشویی در طول سیکل کار بسیار متفاوت می باشد. در طول شستشو میزان کدورت بسیار بالاتر از مرحله آبکشی بوده، که به ترتیب 296-32 NTU  و 29-14  NTU می رسد، میزان بالای کدورت در سیکل شستشو مربوط به خانواده هایی با فعالیت زیاد در بیرون از منزل می باشد. برای سایر جریان های آب خاکستری کدورت 240-15/3 NTU است.

- جامدات معلق

میزان جامدات معلق در آب خاکستری چیزی حدود 330-17 میلی گرم در لیتر برآورد شده است که بالاترین مقدار آن مربوط به آشپزخانه و لباسشویی می باشد. فاضلاب لباسشویی ممکن است شامل شن و ماسه جدا شده از لباس ها و زئولیت به علت مصرف شوینده ها باشد، همچنین فاضلاب ناشی از سینک ظرفشویی حاوی شن و ماسه  در اثر شستشوی میوه، کفش و ... می باشد، با این وجود میزان جامدات معلق در سیستم های سنتی فاضلاب خانگی 120-45 میلی گرم در لیتر ذکر شده است. میزان کل جامدات 2410-113 میلی گرم در لیتر برآورد شده است که مربوط به آشپزخانه ( سینک ظرفشویی و ماشین ظرفشویی ) می باشد.

 

ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی آب خاکستری

ویژگی عمده آب خاکستری در مقابل آب سیاه این است که آب خاکستری حاوی مقدار کمتر مواد آلی و بعضی از نوترینت ها ( نیتروژن، پتاسیم و ... ) می باشد، اما میزان فسفر، فلزات سنگین و ترکیبات گزنوبیوتیک در هر دو نوع ( آب سیاه و خاکستری ) تقریبا برابر می باشد. عمده ترین منبع تولید کننده این آلاینده ها صابون، شامپو، شوینده ها و ... می باشد.

از لحاظ کیفیت، آب خاکستری حاوی ترکیبات شیمیایی از قبیل صابون، انواع شوینده ها و دترجنت ها، چربی و روغن، نمک های فلزی، رنگ های شیمیایی و انواع پاتوژن های باکتریایی می باشد. آلکیل بنزن سولفونات های خطی یکی از متداول ترین دترجنت های آنیونی هستند که تقریبا در 80 درصد شوینده های خانگی کاربرد دارند و به میزان فراوان در آب خاکستری یافت می شوند. چربی و روغن نیز یکی از آلاینده های موجود در آب خاکستری می باشد که در صورت استفاده مجدد از آب خاکستری بدون تصفیه مناسب، چربی و روغن می توانند مانع از عبور مواد آلی و آب به داخل منافذ خاک شوند و همچنین از انتقال اکسیژن هوا به داخل منابع آب جلوگیری می کنند. آب خاکستری خروجی از ماشین لباسشویی قلیایی بوده و دارای pH حدود 10-8 می باشد، در حالی که سایر منابع آب های خاکستری دارای pH کمتر ( 8/7-5 ) می باشند. لازم به ذکر است که میزان pH آب خاکستری به طور عمده به pH و قلیائیت منبع آب بستگی دارد، همچنین میزان بالای pH مشاهده شده در لباسشویی اهمیت توجه به محصولات شیمیایی را نیاز دارد.

- پارامترهای معمول

پارامترهای BOD5 و COD نشان دهنده خطر کاهش اکسیژن به علت تجزیه مواد آلی در طول انتقال و ذخیره آن و در نتیجه تولید سولفید و ایجاد بوی بد می باشد. در بعضی مطالعات به این نکته اشاره شده که COD موجود در آب خاکستری از مواد شیمیایی مصرفی در منازل ناشی می شود در نتیجه میزان آن در آب خاکستری و فاضلاب مخلوط خانگی ممکن است برابر باشد.

در کل میانگین COD آب خاکستری 700-100 میلی گرم در لیتر و BOD5 برابر 360-90 میلی گرم در لیتر می باشد. بیشتر COD ناشی از محصولات شیمیایی مورد استفاده درون خانه در وسایلی نظیر لباسشویی تولید می شوند، بنابراین انتظار می رود که میزان COD فاضلاب خانگی تقریبا برابر با آب خاکستری باشد. کمیت اکسیژن محلول در آب خاکستری نیز توسط محققین بررسی گردیده است، که مقدار آن در محدوده های 5/8-2/2 و 4/6-0/4 میلی گرم در لیتر به ثبت رسیده است.

- نوترینت های موجود در آب خاکستری

غلظت نیتروژن کل در آب خاکستری کمتر از فاضلاب خانگی برآورد گردیده است، میزان آن در آب خاکستری برابر با 74-0/6 میلی گرم در لیتر و در فاضلاب خانگی برابر با 80-20 میلی گرم در لیتر می باشد. منبع اصلی نیتروژن در فاضلاب خانگی ادرار بوده که در آب خاکستری وجود ندارد. آب خاکستری ایجاد شده در آشپزخانه مهمترین تولید کننده نیتروژن ( 74-40 میلی گرم در لیتر ) می باشد. میزان غلظت آمونیوم آب خاکستری در محدوده 25-0/05 میلی گرم در لیتر و در آب سیاه 50-12 میلی گرم در لیتر می باشد. کمترین مقدار نیتروژن مربوط به حمام و لباسشویی می باشد. عمده ترین منبع تولید کننده فسفر در آب خاکستری شوینده های مصرفی در لباسشویی می باشد، با این وجود در برخی از کشورها تولید و مصرف چنین شوینده هایی ممنوع اعلام شده است. در کشورهایی که شوینده های حاوی فسفر مصرف می شود، غلظت فسفر در فاضلاب تولیدی آنها بین 23-6 میلی گرم در لیتر بر اساس فسفر کل برآورد شده است، در حالی که غلظت آن در کشورهایی که از شوینده های حاوی فسفر استفاده نمی کنند، بین 14-4 میلی گرم در لیتر به ثبت رسیده است. در نتیجه می توان گفت که فسفر استفاده نمی کنند، در آب خاکستری لباسشویی بالاتر از حمام می باشد، که این غلظت ها به ترتیب برابر با 57-0/1 میلی گرم در لیتر برای لباسشویی و 2-0/1 میلی گرم در لیتر برای حمام می باشد.

3.7/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo