مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
سه شنبه 12 دي 1396
چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت اول)

اندازه گیرهای هدایت الکتریکی و درصد دفع نمک

برای جمع آوری اطلاعات لازم برای تعیین درصد دفع نمک در یک ترین RO، مقادیر هدایت الکتریکی جریان خوراک و جریان محصول اندازه گیری می شوند. غالبا این کار به طور پیوسته و بوسیله یک یا دو اندازه گیر هدایت الکتریسته انجام می شود. این مقادیر بر مینای micromhose/cm یا microsiemens/cm بیان می شوند.این مقادیر برای محاسبه درصد دفع نمک بر مبنای هدایت الکتریکی جریان ها بکار می روند. دستگاه های اندازه گیر TDS معمولا هدایت الکتریکی را اندازه گرفته و آن را به TDS تبدیل می نمایند و یک دستگاه الکترونیکی اندازه گیری درصد دفع نمک را بر مبنای TDS بدست آمده از هدایت الکتریکی محاسبه می نماید.

صجت مقادیر قرایت شده توسط دستگاه های نصب شده روی مسیر جریان توسط اندازه گیری هدایت الکتریکی خوراک و جریان محصول با دستگاه متحرک بررسی می شود. باید مقادیر بدست آمده از دو روش مشابه باشند. باید مقادیر درصد دفع نمک محاسبه شده با مقدار اندازه گیری شده توسط دستگاه متحرک از جریان خوراک و محصول همخوانی داشته باشد. اما الزاما این دو مقدار یکسان نخواهند بود. اختلاف این دو مقدار ناشی از انتخاب ضریب متفاوت یا انتخاب یک نمک متفاوت به عنوان مبنا برای تبدیل هدایت الکتریکی به TDS می باشد. (فرضا یک دستگاه با کلرور سدیم و دیگری با کربنات کلسیم کالیبره شده باشند و هر یک نسبت جداگانه ای برای تبدیل هدایت الکتریکی به TDS دارا می باشند.) این موضوع چندان اهمیت ندارد، زیرا بیشتر این تغییرات در محاسبات دفع نمک حذف خواهد شد.

به هر تقدیر، در صورت بروز اختلاف در مقادیر قرایت شده باید دستگاه نصب شده روی مسیر جریان را مطابق دستورالعمل سازندگان کالیبره نمایند. قبل از کالیبره مجدد، پراب را بررسی نموده و از عدم وجود ذره یا شی خارجی در محل قرار گرفتن پراب اطمینان حاصل نمایند. همچنین از نظر نصب، پراب را چک نمایند. زیرا نصب نامناسب پراب منجر  به تجمع حباب اطراف آن و عدم امکان عبور مقدار کافی جریان سیال و در نتیجه خطا در مقادیر قرایت شده گردد.

4.7/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo