مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 25 دي 1396
چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت دوم)

اندازه گیرهای جریان

معمولا کمترین توجه به کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیر میزان جریان می شود. در طی راه اندازی، اگر مقادیر قرایت شده معقول بود آنرا دقیق فرض نموده و تا خرابی کامل آن یا اختلاف شدید با واقعیت توجهی به آن نمی شود. کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری جریان برای یک سیستم RO فوق العاده مهم است و برای کارکرد موفق سیستم RO قرایت مقادیر دقیق جریان خوراک و جریان دفعی سیستم ضروری هستند. برای مثال میزان نرخ جریان غلیظ یک سیستم RO از نقطه نظر فولینگ و تشکیل رسوب تاثیر بسزایی بر کارکرد نرمال RO دارد. همچنین نرخ جریان محصول نرمال شده برای ارزیابی تمایل سیستم به رسوب گذاری، فولینگ و تخریب غشا یک فاکتور مهم می باشد.

علاوه بر آن عدم دقت یک نشان دهنده جریان یا کنترل کننده جریان، شرایط کارکرد و میزان بهره برداری از یک سیستم RO را بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از میزان واقعی آن نشان خواهد داد. غالبا نشان دهنده های جریان نوع paddle wheel در صنعت آب به کار می روند. یک روش کالیبره نمودن این نشان دهنده های جریان قطع قسمت سنسور از اندازه گیر و اعمال سیگنال های الکتریکی مختلف به آن و اندازه گیری خروجی آن می باشد. معمولا با استفاده از جداول ارایه شده توسط سازندگان می توان این نرخ جریان را مطابق سیگنال هماهنگ نمود. این روش تست خوبی می باشد زیرا هم سریع انجام پذیر است هم خطر خاصی ندارد. این تست چندان دقیق نیست. زیرا هیچ چیز راجع به paddle wheel نمی گوید و تنها سنسور را مورد تست قرار داده است. یعنی اگر paddle wheel نرخ درست جریان در خط لوله را منعکس نکند ( به دلیل تلاطم جریان یا گرفتگی نخاله در مسیر جریان ) در این روش تست خطای آن دیده نخواهد شد.

دو روش کالیبراسیون دیگر نیز وجود دارد که دقت بالاتری هم دارند. اولین روش ظرف و ساعت ( bucket and stopwatch ) نامیده می شود. در این روش جریان آب مستقیما وارد یک ظرف با حجم معین می شود ( هرچه ظرف بزرگتر باشد دقت کار بالاتر می رود ) زمان پر شدن حجم معینی از ظرف دقیقا اندازه گیری می شود. با در دست داشتن حجم دقیق آب عبوری در زمان معینی مثلا میزان گالن آب و دقایقی که طول کشیده تا ظرف پر شود. نرخ جریان به ازای گالن بر دقیقه محاسبه می شود. این کار را چندین بار تکرار می کنند، اگر تغییرات مقادیر اندازه گیری شده ناچیز باشد. صحت و دقت Flowmetere تایید می شود.

روش دیگر کالیبره دقیق یک فلومیتر و تنظیم آن با یک اندازه گیر جریان دقیق موجود، می باشد. در صورت همخوانی فلومیتر مورد تست با فلومیتر دقیق انتخابی فلومیتر مورد تست تایید می شود.

4.0/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo