استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب طبق سازمان استاندارد ملی ایران

استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب طبق سازمان استاندارد ملی ایران

استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب(Standard Drinking water -Physical and chemical specifications)  

 

- مقدار کلر آزاد باقیمانده :

استانداردهای تعیین شده برای آب آشامیدنی کاربرد دارد و برای آب های آشامیدنی بسته بندی شده و آبی که توسط آب شیرین کن ها تهیه می شود کاربرد ندارد

آب آشامیدنی آبی است که ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیو اکتیو آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا درازمدت برای سلامت انسان ایجاد نکند.

حد مجاز و مطلوب پارامترهای مختلف فیزیکی شیمیایی و رادیو اکتیو با توجه به سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع معتبر تعیین شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

حداقل مقدار مجاز کلر آزاد باقیمانده پس از مدت زمان نیم ساعت تماس ، متناسب با pH ، برحسب میلی گرم برلیتر

 

حداقل مقدار مجاز کلر آزاد

مقدار  pH

ردیف

0.5

کمتر از 8

1

0.6

8 تا 9

2

 

مقدار توصیه شده کلر آزاد باقی مانده پس از مدت زمان نیم ساعت تماس در شرایط عادی حداقل 0.8-0.5 در هر نقطه از شبکه و حداقل 0.2 در محل مصرف آب ، برحسب میلی گرم برلیتر است.

 

- فلوراید : 

مقدار مناسب فلوراید در آب آشامیدنی هر منطقه براساس میزان آب دریافتی، اقلیم و میانگین دمای سالانه آن و میزان دریافت فلوراید از سایر منابع (غذا، هوا، محافظت کننده های دندان) باید تعیین شود.

 

حداکثر مقدار فلوراید

حداقل مقدار فلوراید

ردیف

1.5

0.5

1

 

- مواد شیمیایی آلی و معدنی :

مواد شیمیایی آلی به مجموعه مواد غیر معدنی اطلاق می شود که در ساختار مولکولی خود دارای عنصر کربن می باشند و شامل هیدرو کربن های آروماتیک و سایر مواد هستند.

مواد شیمیایی معدنی : ترکیباتی هستند که معمولا عنصر کربن در ساختار آنها وجود ندارد این ترکیبات معمولا از طریق منابع طبیعی و یا از طریق فعالیت های انسانی در آب وارد می شوند و به دو دسته مواد شیمیایی معدنی سمی و غیر سمی تقسیم می شوند.

مواد شیمیایی معدنی سمی: آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است که پتانسیل سمی کردن آب و ایجاد عارضه سوء در کوتاه مدت یا دراز مدت در سلامت انسان دارند.

مواد شیمیایی معدنی غیر سمی: موادشیمیایی معدنی است که معمولا بصورت طبیعی یافت می شود و وجود برخی از آنها در حد مطلوب برای بدن انسان ضروری است.

 

حداکثرمجاز

نوع ترکیب

ردیف

0.01

آرسنیک  (AS)

1

0.01

سرب ( Pb)

2

0.003

کادمیوم (cd)

3

1500

کل مواد جامد محلول (TDS)

4

500

سختی (Caco3)

5

50

نیترات (NO3)

6

3

نیتریت (NO2)

7

 

-گندزداها:

گندزداها عبارتند از عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که برای تصفیه آب آشامیدنی و به منظور زدودن یا غیر فعال کردن تمامی عوامل میکروبی بیماری زا به کار می روند.

 

حداکثر مجاز

معادل لاتین

گندزدا

ردیف

3

Monochloramine

مونوکلرو آمین

1

5

chlorine

کلر

2

 

 

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی