فشار کارکرد سیستم اسمز معکوس

فشار کارکرد سیستم اسمز معکوس

 

طبق تعریف، اسمز معکوس باید بر فشار اسمزی محلول غلبه نماید. از آنجا که فشار اسمزی محلول با میزان شوری آن تناسب مستقیم دارد، بنابراین شوری منبع تغذیه، به عنوان فاکتور اولیه در تعیین فشار کارکرد سیستم RO به کار می رود.

شدت جریان آب از میان غشا به مقدار فشار اضافه بر فشار اسمزی در آب ورودی بستگی دارد.

بنابراین اگر سیستم RO در فشاری بهره برداری شود که فقط کمی بشتر از فشار اسمزی باشد، میزان جریان تولیدی و نیز کیفیت آن، افزایش می یابد.

فشار کارکرد سیستم علاوه بر میزان شوری آب تغذیه کننده، به دمای آب، کیفیت آب تولید شده و مشخصات غشا نیز بستگی دارد. اغلب واحدهای آب لب شور در محدوده فشار 14 تا 27 بار کار می کنند (300 تا 450 psi). در حالی که واحدهای آب دریا معمولا در فشار 54 تا 80 بار کار می کنند ( 800 تا 1200 psi).

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی