تجهیزات پیش تصفیه سیستم RO

تجهیزات پیش تصفیه سیستم RO

تجهیزات پیش تصفیه سیستم RO

الف) سیستم پیش تصفیه

فشار ورودی و خروجی فیلترها

این اندازه گیری شامل فشار ورودی و خروجی فیلترهای شنی، فیلترهای چند بستره، فیلترهای کربن فعال و کارتریج فیلترها در مسیر تصفیه قبل ازسیستم RO می باشد.

1- افت فشار بستر فیلتر

اختلاف فشار بین ورودی و خروجی فیلتر شاخص میزان گرفتگی فیلتر است و به عنوان پارامتر تعیین کننده زمان شستشوی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد.

2- کلر آزاد خروجی

اندازه گیری مقدار کلر آزاد یا غلظت کل کلر در آب خوراک سیستم RO در سایت ضروری می باشد. باید برای غشاهای سلولز استات مقدار کافی کلر آزاد یا کلرو آمین ها در آب خوراک وجود داشته باشد تا از رشد فعالیت های بیولوژیکی جلوگیری شود. در حالیکه برای غشاهای پلی آمید نیاید هیچگونه کلر آزاد یا کلروآمینی در آب خوراک سیستم وجود داشته باشد. باید کلر در جریان خوراک غشاهای پلی آمیدی اندازه گیری شود تا کارایی بسترهای کربن فعال یا سیستم شیمیایی حذف کلر از آب خوراک مورد ارزیابی قرارگیرد و در صورت وجود اشکال در کارایی کربن فعال یا تزریق ماده احیا کننده سریعا اشکال برطرف گردد.

3- سختی خروجی نرم کننده

زمانی که به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب کربنات کلسیم روی غشا جریان خوراک از بستر رزین نرم کننده عبور داده می شود، نیاز به کنترل دقیق مقدار سختی خروجی از نرم کننده می باشد. چنانچه میزان سختی آن از مقدار مقرر بیشتر باشد، باید با افزایش تعداد دفعات احیا، کنترل مصرف مواد شیمیایی در طی احیا و فشار یا فلوی آب خوراک ورودی و خروجی از نرم کننده مشکل را برطرف نمود.

4- فشار ورودی و خروجی فیلتر کارتریج

فشار آب خوراک در ورودی و خروجی فیلتر کارتریج ثبت می شود. فشار کافی در ورودی پمپ های فشار بالا بعد از فیلترهای کارتریج لازم است تا از ایجاد پدیده کاویتاسیون در ورودی آنها جلوگیری به عمل آید.

5- افت فشار فیلترهای کارتریج

اختلاف فشار بین ورودی و خروجی فیلترهای کارتریج مبین میزان گرفتگی آنها می باشد.

6- شاخص دانسیته لجن (SDI)

شاخص دانسیته لجن یک تست برای اندازه گیری ذرات جامد معلق بسیار ریز موجود در آب خوراک سیستم می باشد. اندازه گیری SDI در خروجی هر فیلتر کارتریج مبین کارایی آن فیلتر هم خواهد بود. گاهی اوقات اندازه گیری کدریت جایگزین اندازه گیری SDI می شود.

7- درجه حرارت آب

دما یا درجه حرارت فاکتور بسیار مهمی در کارایی سیستم اسمز معکوس می باشد.

8- pH آب خوراک

pH آب خوراک RO فاکتور بسیار مهمی در کارکرد مناسب و مطلوب سیستم می باشد. تنظیم مقدار pH آب خوراک و کنترل پیوسته آن برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی سطح غشا و عدم هیدرولیز غشا سلولز استات یک پارامتر حیاتی  محسوب می شود.

ب) سیستم اسمز معکوس

1- کنتور کارکرد RO

به منظورتعیین میزان کارکرد دقیق سیستم RO و کنترل مدت زمان سرویس دهی آن و اندازه گیری مدت زمانی که سیستم اسمز معکوس در سرویس است، مفید و ضروری می باشد. این کمیت همچنین شاخصی از میزان آب عبوری از یک مدول می باشد.

2- فشار غشا RO

فشار در ورودی به مدول های مرحله اول، فشار اولیه یا خوراک نامیده می شود. چنانچه در مسیر آب خوراک از خروجی پمپ های فشار بالا تا مرحله اول RO شیر کنترل قرار گرفته است، اندازه گیری پیوسته فشار در خروجی شیرها ضروری است. زیرا فشار ورودی کم باعث کاهش کارایی سیستم و فشار ورودی بالاتر از مقدار مقرر سبب آسیب مکانیکی غشاها می گردد.

3- فشار جریان دفعی RO

فشار خوراک در منتهاالیه آخرین المنت یک مدول فشار نهایی یا فشار جریان دفعی یا فشار جریان دفعی یا فشار جریان شور نامیده می شود. این فشار مبین فشار سیستم قبل از شیر کنترل مسیر جریان دفعی سیستم می باشد.

4- افت فشار RO

اختلاف فشار بین خوراک غشا RO و جریان دفعی آن شاخصی از مقاومت موجود در برابر عبور جریان در طی گذر آن از روی غشاها می باشد. این پارامتر همچنین اختلاف فشار یا دلتاپی نامیده می شود.

5- نرخ جریان محصول RO

میزان جریان محصول RO یعنی آب خالص می باشد که وارد شبکه مصرف یا تانک های ذخیره سازی محصول RO می گردد.

6- نرخ جریان دفعی RO

بخشی از جریان خوراک RO است که محصول از آن جدا شده و از انتهای آخرین المنت های آخرین مرحله سیستم RO به پساب دفع می شود. این جریان به نام های جریان شور، جریان دفعی، جریان غلیظ یا جریان ریجکت RO شناخته می شود.

7- بازیافت محصول RO

نسبت جریان محصول به جریان خوراک میزان بازیافت محصول اسمز معکوس نامیده می شود. این پارامتر با غلظت نمک ها و مواد معلق در آب خوراک RO و در نتیجه احتمال تشکیل رسوب یا فولینگ روی سطح غشا مرتبط است.

8- جریان برگشتی RO

در صورت برگشت بخشی از آب جریان غلیظ به آب خوراک سیستم RO به آن جریان برگشتی RO اطلاق می شود.

9- جریان محصول نرمال شده

نرخ جریان محصول که متناسب با درجه حرارت و تغییرات فشار سیستم در شرایط تصحیح شده باشد.

10- TDS خوراک RO

TDS یا کل مواد محلول در آب ورودی به سیستم RO می باشد. کل مواد محلول در آب به صوت TDS یا هدایت الکتریکی معادل غلظت نمک ها در جریان آب بیان می شود.

11- TDS آب محصول RO

غلظت مواد محلول در جریان محصول RO معمولا رقم بسیار کوچکی است که برحسب TDS یا هدایت الکتریکی بیان می شود.

12- درصد نمک دفع شده توسط سیستم RO

میزان نسبت بین مواد محلول که به وسیله غشا دفع می شود به نمک های موجود در آب خوراک RO می باشد.

 

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی