روند شستشوی شیمیایی سیستم RO

روند شستشوی شیمیایی سیستم RO

در یک نمونه سیستم شستشوی شیمیایی RO تقریبا همه محلول های شستشو در دمای بالاتر کارامدتر هستند. بنابراین افزایش دمای دمای سیستم در حین شستشو تا 105 درجه فارنهایت در حالیکه فشار سیستم از 60psig کمتر نباشد توصیه می گردد.

حجم محلول و نرخ جریان شستشوی پیشنهادی برای سیستم RO

برای موارد فولینگ شدید سرعت عبور محلول از روی غشا پارامتر مهمی است و باید سرعتی انتخاب کرد که باعث ایجاد جریان متلاطم روی سطح غشا گردد. معمولا سازندگان المنت حداکثر سرعت مجاز جریان را تعیین می کند.

ضمنا باید قبل از آغاز شستشوی شیمیایی، آب سیستم RO را کاملا تخلیه نمود. همچنین با شستشوی جداگانه مراحل مختلف یک سیستم RO کارایی عملیات شستشوی شیمیایی افزایش زیادی می یابد.

دستورالعل روند شستشوی شیمیایی RO

1- تانک سیستم شستشوی شیمیایی را با آب محلول RO پر کنید.

2- سیستم RO را به طور کامل تخلیه کنید.

3- مطابق دستورالعمل های سازندگان محلول های شیمیایی را در تانک تهیه نمایید و با همزن یا سیرکولاسیون محلول به وسیله پمپ مواد شیمیایی آن را به صورت کاملا محلول در آورید.

4- حتی المقدور محلول شستشوی شیمیایی را تا دمای 105 درجه فرنهایت گرم نمایید.

5- شیر ورودی RO را به طور کامل بازنگه دارید و تدریجا سیستم RO را با محلول پر نمایید تا محلول شستشو از مسیر جریان دفعی RO دیده شود.

6- محلول شستشو را در جهت سرویس نرمال RO به جریان در آورده و جریان برگشتی را به تانک محلول شستشو بازگردانید.

7- باید حداقل برای 30 دقیقه سیرکولاسیون ادامه یابد. ممکن است سیرکولاسیون اضافی یا خیساندن سیستم هم برای بهبود کارایی انجام شود.

8- محلول شستشو را از سیستم تخلیه نمایید و سیستم را چند نوبت با آب خالص شستشو داده و تخلیه نمایید.

9- قبل از در سرویس قرار دادن نرمال سیستم، تا زمان رسیدن هدایت الکتریکی محصول به مقدار نرمال آب محلول را تخلیه نمایید.

10- در صورت نیاز به چند مرحله شستشو قبل از مرحله 9 مراحل یک تا هشت را دو یا چند بار با محلول های منسب تکرار کنید.

از سرویس خارج بودن طولانی RO

زمانی که سیستم RO برای مدت طولانی (بیش از دو روز) خارج از سرویس باشد، سیستم در معرض فولینگ بیولوژیک قرار دارد. همچنین در صورت تخلیه تدریجی آب سیستم امکان فوق اشباع شدن نمک ها روی سطح غشا وجود دارد. ( تخلیه آب از مسیر محصول و باقی ماندن نمک ها روی سطح غشا ) در این شرایط باید قبل از سرویس خارج نمودن سیستم آن را به طور کامل با آب محصول RO شستشو داد. همچنین وقتی قرار است RO برای دوره طولانی (بیش از دو روز) از سرویس خارج باشد، باید سیستم را از یک محلول پایدار بایوساید یا بایواستاتیک پر نمود.

محلول های احیا کننده قوی نظیر بی سولفیت سدیم، فرمالدئید مناسب می باشند. گاهی اوقات به منظور جلوگیری از انباشتگی لاشه باکتری ها روی سطح غشا همراه ماده بایوساید از یک ماده فعال کننده سطحی هم استفاده می شود. سازگاری مواد بایوساید و فعال کننده به کار رفته با جنس غشا و جنس سایر اجزا و اتصالات سیستم شرط اصلی کاربرد آنها می باشد. زمانی که یک سیستم RO با محلول های بایوساید پر می شود، باید کلیه ولوهای سیستم را بسته و آن را به طور کامل ایزوله نمود.

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی