فولینگ بیولوژیک در سیستم های آب شیرین کن

فولینگ بیولوژیک در سیستم های آب شیرین کن

در سیستم های غشایی CA و PA در صورت تزریق مقدار کم ماده بایوساید در آب خوراک، امکان رشد مواد بیولوژیک وجود دارد، این وضعیت خصوصا زمانی که سیستم به طور پیوسته در سرویس نباشد و نواحی مرده درون آن بوجود آید، تشدید می گردد.

اگر رشد مواد بیولوژیک کنترل و شستشو نشود، مواد بیولوژیک کل سطح غشا را فراگرفته و نواحی زیادی را مسدود خواهد کرد و در نتیجه آن افت فشار سیستم زیاد خواهد شد. با ادامه و عدم درمان این وضع، مسیر عبور جریان از میان توری ها به طور کامل مسدود خواهد شد و امکان شستشوی المنت از میان خواهد رفت. این شرایط همچنین سبب آسیب مکانیکی غشا هم می شود.

برخی انواع ویژه باکتری باعث تخریب غشا CA می گردد. در صورت وجود نواحی مرده در این نوع غشا و عدم حضور ماده بایوساید تخریب غشا تسریع خواهد شد. در گذشته تصور می شد که این نوع باکتری سلولز را از ترکیب سلولز استات جدا و به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می دهد. لیکن امروزه به این نتیجه رسیده اند که این باکتری در اطراف خود یک ناحیه pH پایین بوجود می آورد و رشد باکتری در آن ناحیه انجام می شود. با وجود محدوده با pH پایین در نتیجه رشد این باکتری غشا CA هیدرولیز می گردد و در نتیجه هیدرولیز باعث کاهش شدید دفع نمک و افزایش نرخ جریان محصول می گردد. با بروز این مشکل باکتری ها به همه جای سیستم غشایی سرایت نموده و به صورت فراگیر به همه مدول های پایین دست هجوم می آورند. به همین دلیل ابتدا مدول های انتهایی سیستم دچار تخریب غشا می شوند.

اگر یک سیستم غشایی CA دچار فولینگ باکتریایی شد.باید در اولین فرصت نسبت به تمیزکاری، شستشوی شیمیایی و ضدعفونی نمودن آن اقدام شود.متاسفانه در طی شستشوی سیستم برای دفع مواد فیلم آلی دفع نمک سیستم کاهش می یابد.

گاهی اوقات رشد مواد بیولوژیک به عنوان یک غشا دینامیک روی غشا اصلی عمل نموده و دفع نمک غشا معیوب را افزایش می دهد. در این حالت تا قبل از شستشوی بایو فیلم از سطح غشا میزان خسارت وارده به آن مشخص نمی شود. برای جلوگیری از رشد یا رشد مجدد مواد بیولوژیک پس از شستشوی ذیل را رعایت کنید:

- برای سیستم های غشایی CA مواد بایوساید را در آب خوراک زیاد کنید مثلا با تزریق پیوسته کلر یا محلول هیپوکلرید مقدار کلر آزاد را بالاتر از 1ppm نگه دارید تا رشد باکتری ها با مشکل مواجه شود.

- در صورت عدم امکان انجام مرحله قبل، به صورت شوک و دفعی از کلر زیاد برای غشا CA و پر استیک اسید برای غشا PA و CA برای مدت کوتاهی استفاده کنید.

- زمان کارکرد پیوسته سیستم را افزایش دهید. در حداقل شرایط مطلوب باید یک واحد RO 70% اوقات در سرویس باشد.

- هرگز به سیستم اجازه خارج از سرویس بودن بدون پر بودن از مواد بایوساید برای بیش از دو روز ندهید.

- سیستم پیش تصفیه را مطابق اصول بهداشتی ضدعفونی کنید. این نواحی سیستم پیش تصفیه شامل:

تانک های ذخیره سازی و بستر فیلترها می باشد. تانک ها و فیلترها را هرگز به طور کامل تخلیه نکنید یا حول آنها یک سیرکولاسیون دایمی آب برقرار کنید. همچنین از میزان تزریق مواد بایوساید به آب خام خوراک سیستم RO توسط شهرداری ( در صورت استفاده از منبع آب شهری ) اطمینان حاصل کنید.

 

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی