پروژه های تصفیه فاضلاب انجام شده

تصفیه فاضلاب کشتارگاه جنوب شهر تهران

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲:۳۴:۲۵ بعد از ظهر
15
سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت الندشیمی

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱:۷:۱۰ بعد از ظهر
12
پکیج تصفیه پساب صنعتی شرکت رنگ سازی ایران

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۵:۳۳ بعد از ظهر
11
پکیج تصفیه پساب صنعتی شرکت برفاب

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۹:۱۶ بعد از ظهر
9