پروژه های تصفیه فاضلاب انجام شده

بزرگترین سیستم بازیافت آب صنعتی از پساب در کشور با استفاده از سیستم MBR ساخت شرکت WTA آلمان

بزرگترین سیستم بازیافت آب صنعتی از پساب تصفیه خانه فاضلاب در کشور به ظرفیت 1000 مترمکعب در شبانه روز با استفاده از سیستم بیوراکتور غشایی MBR ساخت شرکت WTA آلمان

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۴:۱:۹ بعد از ظهر
72
پکیج تصفیه پساب صنعتی شرکت رنگ سازی ایران

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۵:۳۳ بعد از ظهر
85
پکیج تصفیه پساب صنعتی شرکت برفاب

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۹:۱۶ بعد از ظهر
72
پکیج تصفیه پساب بهداشتی شرکت جام دارو

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۴:۵۲ بعد از ظهر
65
سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت برهان دارو

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۲:۱۷ بعد از ظهر
65