آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت در بسیاری از سیستم های اسمز معکوس ( RO ) به عنوان مواد بازدارنده تشکیل رسوب در آب ورودی تزریق می گردد تا به طور کامل از عدم تشکیل رسوب کربناتی و سایر رسوبات یقین حاصل شود.

چنانچه غلظت یک نمک از حلالیت آن در شرایط محلول بالاتر رود تشکیل رسوب آغاز می شود. هرچه نمک بیشتری رسوب نماید، کریستال های تشکیل شده اندازه و دانسیته بیشتری خواهند داشت. فرایند ته نشینی تا زمانی که یون های تشکیل دهنده نمک در محلول به صورت فوق اشباع است، ادامه خواهد یافت.

مواد آنتی اسکالانت مواد بسیار موثری در جلوگیری از گرفتگی المنت های اسمز معکوس ( RO ) بواسطه تشکیل رسوب می باشند. این مواد با جلوگیری از رشد کریستال ها فرایند ته نشینی را کند می کنند. بدین صورت که آنتی اسکالانت در فرایند تشکیل کریستال ها وارد شده و با جلوگیری از جذب یون های فوق اشباع توسط هسته های اولیه کریستال از تشکیل کریستال های درشت نمک جلوگیری می کنند و به این ترتیب هسته های اولیه کریستال هرگز به اندازه یا غلظت کافی برای ترسیب نمی رسند.

 

آنتی اسکالانت های زیر در بسته بندی های 25 کیلوگرمی و 250 کیلوگرمی قابل ارائه می باشند.