فاضلابی که ناشی از فعالیت‎‌ های انسانی در خانه، ادارات و دیگر اماکن است؛ مانند حمام، دستشویی، لباسشویی ظرف شستن و... است را با نام فاضلاب بهداشتی (Sanitary Wastewater) می‌شناسیم و گاهی آن را فاضلاب شهری (Municipal Wastewater) و یا فاضلاب خانگی (Domestic Wastewater) می‌نامیم. ماهیت فاضلاب شهری یا بهداشتی به صورتی است که تقریبا می‌توان گفت این فاضلاب از نظر کیفیت فاضلاب ثابت و قابل پیش‌‌بینی بوده و تفاوت‌های جزئی ناشی از تفاوت در فرهنگ، سطح بهداشت جوامع مختلف و عادات غذایی وجود دارد. میزان دبی این نوع فاضلاب ممکن است در ساعات متفاوت شبانه روز تغییر کند اما برخلاف فاضلاب صنعتی این تغییرات بسیار زیاد نیست.

در جدول زیر آنالیز یک نمونه فاضلاب بهداشتی ورودی به تصفیه خانه در ایران است : 

پارامتر

میانگین

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی mg/L

480

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی mg/L

243

کل ذرات معلق mg/L

300

اکسیژن محلول mg/L

5

pH

7.5

درجه حرارت فاضلاب سانتیگراد

18.5

کل نیتروژن mg/L

48

هدایت الکتریکیs/cmµ

1065

کل جامدات محلول mg/L

730


رعایت نکات زیر قبل از تصفیه فاضلاب الزامی است:
1. تمامی فاضلاب‌ها باید تصفیه شوند.
2. بدون تصفیه شدن نمی‌توانند به زمین، آب سطحی و یا آب زیرزمینی تخلیه شوند.
3. نمی‌توان بدون تصفیه شدن از آنها برای آبیاری باغچه‌ها، ریختن آنها به برکه، یا عبور از لوله‌ هایی که در نزدیکی نهرها هستند استفاده کرد.

ویژگی های فاضلاب بهداشتی

در جدول زیر ویژگی ‌های فاضلاب بهداشتی برای سه نوع فاضلاب ضعیف، متوسط و همچنین فاضلاب قوی از نظر میزان آلودگی آورده شده است:

ترکیبات

واحد

ضعیف

متوسط

قوی

کل جامدات(TS)

mg/L

350

720

1200

TDS

mg/L

250

500

850

ثابت

mg/L

145

300

525

فرار

mg/L

105

200

325

SS

mg/L

100

220

350

ثابت

mg/L

20

55

75

فرار

mg/L

80

165

275

مواد قابل ته‌نشینی

mg/L

5

10

20

BOD5

mg/L

110

220

400

TOC

mg/L

80

160

290

COD

mg/L

250

500

1000

نیتروژن(بر حسب نیتروژن کل)

mg/L

20

40

85

نیتروژن آلی

mg/L

8

15

35

آمونیاک آزاد

mg/L

12

25

50

نیتریت

mg/L

0

0

0

نیترات

mg/L

0

0

0

فسفر (بر حسب فسفر کل)

mg/L

4

8

15

آلی

mg/L

1

3

5

غیرآلی

mg/L

3

5

10

کلراید

mg/L

30

50

100

سولفات

mg/L

20

30

50

قلیائیت( بر حسبCaCO3)

mg/L

50

100

200

روغن

mg/L

50

100

150

کلیفرم کل

No./100mL

10-10

10-10

10-10

ترکیبات آلی فرار

g/Lµ

کمتر از100

100-400

بیش از 400


و در جدول زیر نیز سرانه تولید فاضلاب بهداشتی در ایران (لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز) آورده شده است:

ردیف

منشا تولید فاضلاب

شرایط

واحد

محدوده(لیتر در روز)

مقدار(لیتر در روز)

1

واحد مسکونی

شهرهای بزرگ

نفر

150-250

200

شهرهای کوچک

نفر

100-200

150

روستاها

نفر

75-150

125

2

ویلاهای تفریحی

بدون استخر

نفر

150-300

250

3

ساختمان‌های اداری

پرسنل 8 ساعته

نفر

45-85

70

پرسنل 24 ساعته

نفر

70-150

120

4

کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی

کارگر 8 ساعته

نفر

50-100

75

کارگر 8 ساعته با استحمام

نفر

120-170

140

کارگر 24 ساعته با استحمام

نفر

160-200

180

5

کارگاه‌های ساختمانی

پرسنل 8 ساعته

نفر

50-90

75

کارگر و نگهبان 24 ساعته

نفر

80-150

120

 

تصفیه فاضلاب در سه مرحله تصفیه اولیه، ثانویه و تکمیلی انجام می شود. تصفیه فاضلاب بهداشتی نیز به همین صورت می باشد، در یک تصفیه متعارف از فاضلاب بهداشتی شاهد مراحل زیر هستیم: 
• آشغالگیر (Screening): این مرحله، اولین مرحله از تصفیه فاضلاب است. برای حذف ذرات درشت و اجسام بزرگ و ممانعت از ورود آنها به دیگر واحدهای تصفیه استفاده می شود که به دو دسته آشغالگیرهای ریز و آشغالگیر های درشت و به دو صورت آشغالگیر مکانیکی و آشغالگیر دستی تقسیم می شوند.
• دانه گیر (Grit Chamber): اولین واحدی که عمل ته نشینی در آن اتفاق می افتد دانه گیر است. ذرات سنگین تر مثل شن و ماسه قبل از ورود فاضلاب به دیگر واحدها و آسیب زدن به تجهیزات تصفیه فاضلاب در این واحد ته نشین و سپس حذف می شوند.
• ته نشینی اولیه (Primary Clarifier): حذف جامدات معلق و ذرات ریز در این مرحله انجام می شود. با توقف فاضلاب در این مرحله امکان ته نشینی ذرات به وجود می آید، همچنین در این مرحله مقداری از تصفیه ی بیولوژیکی نیز در فاضلاب اتفاق می افتد.
• تصفیه بیولوژیکی (Biological Treatment): در این مرحله با استفاده از یکی از روش های تصفیه بیولوژیکی هوازی و یا بی هوازی عمل تصفیه فاضلاب صورت می گیرد. این روش ها می تواند شامل سیستم لجن فعال، صافی چکنده و... باشد. در این روش میکروارگانیسم ها عامل تصفیه و تجزیه مواد آلی هستند.
• ته نشینی ثانویه (Secondary Clarifier): این مرحله بعد از تصفیه ثانویه است. در این مرحله مخلوط مایع پساب و لجن وارد حوض ته نشینی می شوند که لجن در آن ته نشین می شود. سپس مایع زلال روی آن خارج و به مرحله بعد می رود. مقداری از لجن باقی مانده به مرحله قبل جهت انجام واکنش های بیولوژیکی برگشت داده می شود که به آن لجن برگشتی گفته می شود.
• ضد عفونی و گندزدایی (Disinfection): در این مرحله برای تصفیه بیشتر و بهتر فاضلاب با اضافه کردن مواد شیمیایی مثل کلر و ازن به پساب تصفیه شده عمل تصفیه تکمیلی انجام می شود. اضافه کردن ماده گندزدا باعث از بین رفتن بو و باکتری های بیماری زای باقی ماده در سیستم می شود.

تصفیه فاضلاب بهداشتی