تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلابی که ناشی از فعالیت‎‌ های انسانی در خانه، ادارات و دیگر اماکن است؛ مانند حمام، دستشویی، لباسشویی ظرف شستن و... است را با نام فاضلاب بهداشتی (Sanitary Wastewater) می‌شناسیم و گاهی آن را فاضلاب شهری (Municipal Wastewater) و یا فاضلاب خانگی (Domestic Wastewater) می‌نامیم. ماهیت فاضلاب شهری یا بهداشتی به صورتی است که تقریبا می‌توان گفت این فاضلاب از نظر کیفیت فاضلاب ثابت و قابل پیش‌‌بینی بوده و تفاوت‌های جزئی ناشی از تفاوت در فرهنگ، سطح بهداشت جوامع مختلف و عادات غذایی وجود دارد. میزان دبی این نوع فاضلاب ممکن است در ساعات متفاوت شبانه روز تغییر کند اما برخلاف فاضلاب صنعتی این تغییرات بسیار زیاد نیست.

در جدول زیر آنالیز یک نمونه فاضلاب بهداشتی ورودی به تصفیه خانه در ایران است : 

پارامتر میانگین
اکسیژن موردنیاز شیمیایی mg/L 480
اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی mg/L 243
کل ذرات معلق mg/L 300
اکسیژن محلول mg/L 5
pH 7.5
درجه حرارت فاضلاب (سانتیگراد) 18.5
کل نیتروژن mg/L 48
هدایت الکتریکی µs/cm 1065
کل جامدات محلول mg/L 730


رعایت نکات زیر قبل از تصفیه فاضلاب الزامی است:
1. تمامی فاضلاب‌ها باید تصفیه شوند.
2. بدون تصفیه شدن نمی‌توانند به زمین، آب سطحی و یا آب زیرزمینی تخلیه شوند.
3. نمی‌توان بدون تصفیه شدن از آنها برای آبیاری باغچه‌ها، ریختن آنها به برکه، یا عبور از لوله‌ هایی که در نزدیکی نهرها هستند استفاده کرد.

ویژگی های فاضلاب بهداشتی
در جدول زیر ویژگی ‌های فاضلاب بهداشتی برای سه نوع فاضلاب ضعیف، متوسط و همچنین فاضلاب قوی از نظر میزان آلودگی آورده شده است:

ترکیبات واحد ضعیف متوسط قوی
کل جامدات (TS) mg/L 350 720 1200
  TDS mg/L 250 500 850
       ثابت mg/L 145 300 525
       فرار mg/L 105 200 325
   SS mg/L 100 220 350
       ثابت mg/L 20 55 75
       فرار mg/L 80 165 275
مواد قابل ته نشینی mg/L 5 10 20
BOD5 mg/L 110 220 400
TOC mg/L 80 160 290
COD mg/L 250 500 1000
نیتروژن (برحسب نیتروژن کل) mg/L 20 40 85
نیتروژن آلی mg/L 8 15 35
آمونیاک آزاد mg/L 12 25 50
نیتریت mg/L 0 0 0
نیترات mg/L 0 0 0
فسفر (بر حسب فسفر کل) mg/L 4 8 15
آلی mg/L 1 3 5
غیر آلی mg/L 3 5 10
کلراید mg/L 30 50 100
سولفات mg/L 20 30 50
قلیائیت (بر حسب CaCO3) mg/L 50 100 200
روغن mg/L 50 100 150
کلیفرم کل No./100mL 106-107 107-108 108-109
ترکیبات آلی فرار µg/L کمتر از 100 100-400 بیش از 400


و در جدول زیر نیز سرانه تولید فاضلاب بهداشتی در ایران (لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز) آورده شده است:

ردیف منشا تولید فاضلاب شرایط واحد

محدوده (لیتر در روز)

مقدار (لیتر در روز)

1 واحد مسکونی شهرهای بزرگ نفر 150-250 200
شهرهای کوچک نفر 100-200 150
روستاها نفر 75-150 125
2 ویلاهای تفریحی بدون استخر نفر 150-300 250
3 ساختمان های اداری پرسنل 8 ساعته نفر 45-85 70
پرسنل 24 ساعته نفر 70-150 120
4 کارخانه ها و کارگاه های صنعتی کارگر 8 ساعته نفر 50-100 75
کارگر 8 ساعته با استحمام نفر 120-170 140
کارگر 24 ساعته با استحمام نفر 160-200 180
5 کارگاه های ساختمانی پرسنل 8 ساعته نفر 50-90 75
کارگر و نگهبان 24 ساعته نفر 80-150 120

 

تصفیه فاضلاب در سه مرحله تصفیه اولیه، ثانویه و تکمیلی انجام می شود. تصفیه فاضلاب بهداشتی نیز به همین صورت می باشد، در یک تصفیه متعارف از فاضلاب بهداشتی شاهد مراحل زیر هستیم: 
• آشغالگیر (Screening): این مرحله، اولین مرحله از تصفیه فاضلاب است. برای حذف ذرات درشت و اجسام بزرگ و ممانعت از ورود آنها به دیگر واحدهای تصفیه استفاده می شود که به دو دسته آشغالگیرهای ریز و آشغالگیر های درشت و به دو صورت آشغالگیر مکانیکی و آشغالگیر دستی تقسیم می شوند.
• دانه گیر (Grit Chamber): اولین واحدی که عمل ته نشینی در آن اتفاق می افتد دانه گیر است. ذرات سنگین تر مثل شن و ماسه قبل از ورود فاضلاب به دیگر واحدها و آسیب زدن به تجهیزات تصفیه فاضلاب در این واحد ته نشین و سپس حذف می شوند.
• ته نشینی اولیه (Primary Clarifier): حذف جامدات معلق و ذرات ریز در این مرحله انجام می شود. با توقف فاضلاب در این مرحله امکان ته نشینی ذرات به وجود می آید، همچنین در این مرحله مقداری از تصفیه ی بیولوژیکی نیز در فاضلاب اتفاق می افتد.
• تصفیه بیولوژیکی (Biological Treatment): در این مرحله با استفاده از یکی از روش های تصفیه بیولوژیکی هوازی و یا بی هوازی عمل تصفیه فاضلاب صورت می گیرد. این روش ها می تواند شامل سیستم لجن فعال، صافی چکنده و... باشد. در این روش میکروارگانیسم ها عامل تصفیه و تجزیه مواد آلی هستند.
• ته نشینی ثانویه (Secondary Clarifier): این مرحله بعد از تصفیه ثانویه است. در این مرحله مخلوط مایع پساب و لجن وارد حوض ته نشینی می شوند که لجن در آن ته نشین می شود. سپس مایع زلال روی آن خارج و به مرحله بعد می رود. مقداری از لجن باقی مانده به مرحله قبل جهت انجام واکنش های بیولوژیکی برگشت داده می شود که به آن لجن برگشتی گفته می شود.
• ضد عفونی و گندزدایی (Disinfection): در این مرحله برای تصفیه بیشتر و بهتر فاضلاب با اضافه کردن مواد شیمیایی مثل کلر و ازن به پساب تصفیه شده عمل تصفیه تکمیلی انجام می شود. اضافه کردن ماده گندزدا باعث از بین رفتن بو و باکتری های بیماری زای باقی ماده در سیستم می شود.

تصفیه فاضلاب بهداشتی
 

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید