کلر

متداول ترین روش ضدعفونی آب ها، کلرزنی یا کلریناسیون می باشد. ترکیبات مختلفی از کلر وجود دارند که هر کدام در شرایط مشخصی می توانند برای ضدعفونی آب استفاده شوند. از جمله این ترکیبات می توان به سدیم هیپوکلریت یا آب ژاول ( NaOCl )، کلسیم هیپوکلریت یا پرکلرین ( Ca(OCl)2 )، دی اکسید کلر( ClO2 ) و کلرآمین ها که از واکنش گاز کلر با آمونیاک حاصل می شوند اشاره کرد.